Реализирани услуги

Фирма РЕГИОПЛАН е реализирала редица проекти:

 1. Разработване на анализи разходи-ползи на инвестиционни проекти на болнични заведения, финансирани по ОПРР, както и на общински инвестиционни проекти;
 2. Разработване на социално-икономически и финансови анализи на план за управление на водите на р. Места;
 3. Изготвяне на икономически анализи за защита от наводнения от повърхностни водни тела;
 4. Разработване на икономически анализ и каталог от мерки за опазване на повърхностни и подземни водни тела;
 5. Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Видин;
 6. Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Петрич;
 7. Разработване на общински план за развитие 2014-2020 на общините – Лом, Сливен, Тунджа, Болярово и др.;
 8. Разработване на последващи и предварителни оценки на общински планове за развитие;
 9. Разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол на политиките за регионално развитие на общинско ниво;
 10. Разработване на устойчиви мобилни и туристически пакети на областно ниво по проекта „Трансдануб“;
 11. Разработване на стратегии за развитие на туризма на общинско ниво;
 12. Разработване на програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на общинско ниво;
 13. Разработване на концепции за пространствено развитие 2014-2025г. на общинско ниво;
 14. Програма за управление на твърдите битови отпадъци на общинско ниво;
 15. Програма за управление на околната среда на общинско ниво.

Екипът на Региоплан ЕООД