ПРОЕКТИ

Logo_GoGreen_1

Проект  BGENVIRONMENT-4.004-0004 “GoGreen – Активни политики на местно нива за адаптация и смекчаване на климатичните промени” по програма „Опазване на околната среда и климатичните помени“ се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия 2014-2021

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общините Перник и Бобов дол за разработването и прилагането на активни политики на местно ниво за намаляване емисиите на парникови газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени.

Специфичните цели на проекта са:

  • Създаване на механизъм за анализ, оценка и адаптиране на стратегическите документи на регионално и местно ниво за прилагането на активни политики за намаляване емисиите на парниковите газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени;
  • Мобилизиране и повишаване на местния административен и икономически потенциал за намаляване емисиите на парниковите газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени на местно ниво;
  • Насърчаване прилагането на политики на местно ниво за намаляване емисиите на парниковите газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени чрез изпълнение на пилотни мерки.

Партньори по проект „GoGreenLocal – Активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени“ са:

  • Община Перник – Водещ партньор;
  • Община Бобов дол – Партньор 1 по проекта;
  • Региоплан ЕООД – Партньор 2 по проекта.

ПУБЛИЧНИ ОБЯВИ

  1. Публична обява от дата 26.08.2022г. с предмет: „Извършване на анализи, актуализация на стратегически документи на местно ниво (Бобов дол и Перник) и изготвяне на два плана за действие в рамките на проект „GoGreenLocal – активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени“

Изтегли документи тук!

Разяснения

Разяснение 1 – 30.08.2022г.

2. Публична обява от дата 21.10.2022г. с предмет: „Повишаване на капацитета на общинските служители и социално-икономическите партньори на общинско и регионално ниво в контекста на енергийна трансформация, справедливия преход и новите финансови инструменти за декарбонизация“

Изтегли документи тук!