Добре дошли

Добре дошли,

РЕГИОПЛАН работи в следните области:

  • Регионално развитие и политика;
  • Социално-икономически анализи и прогнози в секторите – индустрия, околна среда, земеделие и туризъм;
  • Общински планове за развитие;
  • Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на населени места;
  • Анализи „разходи-ползи“ и „разходи-ефективност“ на инвестиционни проекти;
  • Секторни стратегии за развитие в областите – туризъм, околна среда, индустрия, земеделие, възобновяеми енергийни източници;
  • Локализационни анализи на инвестиционни проекти, прединвестиционни изследвания, прогнози на пазарния потенциал на инвестицията;
  • Изготвяне на документации за провеждане на процедури по ЗОП.

Оперативни програми 2007-2013 и 2014-2020г.

РЕГИОПЛАН разработва и/или реализира проекти по следните оперативни програми:

1. ОП Регионално развитие 2007-2013 – Региони в растеж 2014-2020;

2. ОП Конкурентноспособност 2007-2013 – ОПИК 2014 -2020;

3. ОП Околна среда 2007-2013 и 2014-2020;

4. ОП Административен капацитет 2007-2013 и ОП Добро управление 2014-2020

5. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 и 2014-2020;

6. Програми по европейско териториално сътрудничество 2007-2013 и 2014-2020;

7. Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм 2009-2014г.

 Екипът на Региоплан ЕООД